Convocatòria Junta General extraordinària d'accionistes

CONVOCATÒRIA 

JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA D’ACCIONISTES

Per acord adoptat pel Consell d'Administració, es convoca Junta General Extraordinària d’Accionistes d'Aula, Escuela Europea, S.A., que se celebrarà al domicili social, Avinguda Mare de Déu de Lorda, 34-36, a Barcelona, el dimarts 6 de juny del 2017 a les 18:30 h. en primera convocatòria, o si cal, el dimecres 7 de juny de 2017, a les 18:30h. en segona convocatòria, amb el següent:

 

ORDRE DEL DIA

1.         Aprovació de l’operació consistent en la transmissió i cessió de la totalitat dels actius i passius de la societat Aula Escuela Europea S.A. a la Fundació Privada Aula, de manera que tota l’activitat docent i de gestió relativa al projecte docent de l’escola Aula siguin desenvolupades en el futur directament i únicament per la Fundació Privada Aula en el marc dels principis fundacionals de l’esmentada Fundació.

2.         Modificació dels Estatuts Socials de la Societat amb la finalitat de substituir el Consell d’Administració per un Administrador Únic.

3.         Cessament de consellers i nomenament d’Administrador Únic.

4.         Precs i preguntes.

5.         Delegació de facultats per a l’elevació a públic dels acords socials adoptats.

 

A partir de la data de publicació d’aquesta convocatòria i en compliment d’allò previst per la llei de Societats de Capital, els accionistes poden examinar en el domicili social de la companyia, així com sol·licitar l’entrega o tramesa de forma immediata i gratuïta, el text íntegre de la modificació estatutària proposada així com de l’informe justificatiu sobre la mateixa.

Igualment es recorda als accionistes el dret que els assisteix d’aclariment i informació previst a l’article 197 de la llei de Societats de Capital.

Els accionistes que no assisteixen a aquesta Junta General d’Accionistes poden fer-se representar per una altra persona, complint els requisits exigits pels Estatus i la Llei.

 

Barcelona,  27 d’abril de 2017

La Secretària del Consell d’Administració

Elena Úbeda Hernández