D’un model multilingüe a un model plurilingüe

És objectiu de l’escola que els alumnes  assoleixin una correcta capacitat d'expressió oral i escrita i de comprensió oral i lectora en català, castellà, francès i anglès. S’introdueix els alumnes progressivament en l'aprenentatge i l'ús de les quatre llengües. El projecte inclou l'ús de les quatre llengües com a vehiculars per cursar matèries al llarg de la seva escolaritat. Aquest projecte es desenvolupa de manera progressiva a les tres seccions de l’escola: Parvulari, Primària i Secundària/Batxillerat.

            ......................................................................................................

Aula posa en pràctica un model plurilingüe (que va més enllà d’un model simplement multilingüe, amb coexistència de l’estudi de diverses llengües). Aquest model plurilingüe es basa en el fet que l’alumne no manté les llengües i cultures amb què està en contacte en compartiments mentals separats, sinó que desenvolupa una competència comunicativa en la qual s’interrelacionen i interactuen totes les experiència lingüístiques que se li proporcionen.

En l’aprenentatge de llengües, els estudis (en diversos àmbits: des de la sociolingüística a la neurolingüística) demostren que els aprenents plurilingües tenen més facilitat que els monolingües per adquirir una nova llengua; a més, la competència plurilingüe potencia un nivell superior d’estratègies generals d’aprenentatge.

Els parlants plurilingües desenvolupen mecanismes d’atenció i control en relació a cada sistema lingüístic que usen i poden transferir aquests mecanismes d’atenció i control a altres situacions d’aprenentatge no necessàriament lingüístic. L’estudiant plurilingüe pot adquirir també una major flexibilitat de pensament i desenvolupar una  major sensibilitat per realitats culturals diferents.

            .......................................................................................................

A Aula es posa en pràctica aquest model amb una iniciació a la llengua francesa a tres anys d’edat, que continua amb l’estudi de la llengua francesa a partir dels quatre anys i durant totes les etapes de Parvulari, Primària i Secundària. Als cinc anys es posa en pràctica la iniciació a la llengua anglesa, que continua amb l’estudi d’aquesta llengua també durant totes les etapes esmentades.

L’aprenentatge d’aquestes llengües, sumat a l’aprenentatge de la llengua catalana i de la llengua castellana, proporcionen la realitat plurilingüe descrita.

El projecte inclou l'ús de les quatre llengües com a vehiculars per cursar diverses matèries, tot al llarg de les etapes de Primària, Secundària i Batxillerat. També, quan és necessari, es fan servir llibres de text en llengua francesa i en llengua anglesa.

Aquest model plurilingüe es completa amb el desenvolupament d’un complet programa d’estudi d’obres de la literatura universal, en llengua original sempre que és possible o en versió traduïda. Tenim en molta consideració que la literatura no és només un complement per al progrés en l’aprenentatge de les llengües, sinó una autèntica porta d’entrada als valors de les diverses cultures literàries.

           ...............................................................................................................

En acabar l’etapa de Secundària, els alumnes han de superar uns exàmens interns per acreditar la seva competència plurilingüe:

  • Un Diploma intern d'anglès i un Diploma intern de francès; aprovar-los és una de les condicions sine qua non per poder continuar els estudis de Batxillerat a l'escola.

També en acabar l’etapa de Secundària, Aula presenta els alumnes a uns exàmens externs, per a l’obtenció d’un títol de reconeixement oficial. Els alumnes amb resultats favorables superen el 95%.

  • El Delf B2 (o superior) de l'Institut Francès.
  • El First Certificate de Cambridge (o superior) del British Council.