Els objectius d’ Aula Escola Europea es fonamenten en la convicció que la formació completa d’una persona s’articula al voltant d’una sèrie d’eixos dirigits a obtenir l’excel•lència i a desenvolupar al màxim les seves capacitats, amb una elevada exigència personal.

Aquests eixos són:

  • Assolir coneixements i ser capaços de relacionar-los en una dinàmica de gust pel saber i per la descoberta.
  • Estimular la curiositat intel•lectual tant en la recerca de respostes com en la formulació de preguntes, amb imaginació i curiositat.
  • Desenvolupar una actitud creativa en tots els àmbits de la vida de l’alumne: personal i escolar avui, i també professional en un futur.
  • Tenir com a pròpia la cultura de l’esforç i l’assoliment dels reptes personals.
  • Aprendre a aprendre a través de mètodes i eines intel•lectuals i pedagògiques eficaces i exigents.
  • Transmetre el gust per la bellesa i una sensibilitat per les manifestacions artístiques.
  • Exigir un elevat sentit ètic basat en el respecte a l’altre, a les coses, a la natura, a l’espai i al temps; un respecte fonamentat en l’honestedat intel•lectual i personal.

En definitiva, amb l’ambició de formar persones capaces de reflexionar, analitzar amb sentit crític i constructiu, de crear, d’imaginar, d’adaptar-se als canvis, però sobretot capaces de generar, amb responsabilitat, els canvis que la nostra societat demanda, amb un elevat grau de responsabilitat i autonomia personals.

Fundada l’any 1968, Aula Escola Europea és una escola independent, amb coeducació, que busca l’excel•lència en el desenvolupament intel•lectual, ètic, creatiu, artístic i físic del jovent. Aula ha elaborat i treballa en el seu propi projecte i amb clara voluntat de recerca pedagògica que han donat mostres del seu èxit tant a nivell acadèmic com personal. A més, el projecte introdueix de manera contínua avenços pedagògics a partir d’una posició de permanent exploració i experimentació pedagògiques, derivada del seu caràcter d’escola amb voluntat innovadora, aplicant-se a si mateixa l’ambició per l’excel•lència que demana als seus alumnes.