Política de privacitat

Dades del Centre
Associació Aula Alumni
Avinguda Mare de Déu de Lorda 34-36
08034 Barcelona
Tel 93 203 03 54
Mail:  info@aula-ee.com

Finalitat

Perquè usem les dades?
Les dades personals dels alumnes són únicament tractades per al desenvolupament de les funcions associatives pròpies d’Alumni. Qualsevol ús de les dades personals dels alumnes diferent dels aquí indicats, exigirà un consentiment previ, exprés i específic dels seus titulars o representants legals. D’acord a la normativa vigent, les dades personals que podem sol·licitar per al compliment de les labors anteriorment indicades, són aquelles que fan referència a l’origen i ambient familiar i social, a característiques o condicions personals, al desenvolupament i resultats de la seva escolarització, així com a aquelles altres circumstàncies el coneixement de les quals sigui necessari per al complimewnt de les finalitats de l’Associació.

Quant temps custodiem les dades?
El termini de custodia dels expedients i qualsevol altra documentació acadèmica és el temps en què el soci o persona vinculada romangui en condició d’alta a l’Associació.

Legitimitat

D’una banda, l’art. 6.1.f) Reglament Europeo de Protecció de Dades, en la mesura en què el tractament de les dades és necessari per la satisfacció d’interessos legítims de l’Associació.

D’altra banda, l’art. 8. apartat e) dels Estatuts de l’Associació que atribueixen el dret de tots els membres (socis o vinculats) a tenir accés a les bases de dades de l’Associació, sempre que l’exercici d’aquest dret acompleixi la normativa vigent sobre protección de dades de carácter personal.

En els casos que fos necessari el consentiment per al tractament de les dades, aquest será atorgat pel propi membre de l’Associació.

Destinataris

Cessions de dades a tercers
Únicament cedirem les dades personals en aquells casos en què existeixi una obligació legal per fer-ho. En aquests casos els cessionaris de les dades solen ser administracions públiques que tindran accés a les dades en el marc de les seves competències.

En qualsevol altre cas sol·licitarem el consentiment previ i explícit del titular de les dades, per procedir a la seva cessió.

Categoria de dades tractades
El Centre tractarà la següent tipologia de dades personals en exercici de la seva activitat:

  • Dades identificatives.
  • Dades acadèmiques.
  • Dades curriculars.
  • Dades professionals.

Drets

Els titulars de les dades tenen dret a:
  • Accedir a les dades personals.
  • Rectificar les dades personals.
  • Suprimir les dades personals.
  • Presentar una denúncia o un escrit per a la tutela dels seus drets davant l’AgènciaEspanyola de Protecció de Dades o davant l’agència catalana de protecció de dades.
  • Ser informat de qualsevol incidència de seguretat que pugui afectar als seus drets.