Resultats Batxillerat Internacional i PAU 2018

12/07/2018

Proves Batxillerat Internacional 2018

Per obtenir el diploma del Batxillerat Internacional és necessari aconseguir un mínim de 24 punts sobre 45. El 100% dels alumnes d’Aula presentats han obtingut el diploma.

  • La nota mitja d’Aula en les proves del Batxillerat Internacional és de 37,66. 
  • La nota mitja mundial en les proves del Batxillerat Internacional és de 29,7.

La mitjana per matèries, amb una nota sobre 7 punts de màxim, és la següent:

Matèria Mitjana Aula Mitjana Mundial
Llengua i Literatura Catalana NS (Llengua A) 6,14 5,93
Anglès NS (Llengua B) 5,92 5,75
Anglès NM (Llengua B) 6,72 5,84
Francès NS (Llengua B) 6,00 5,17
Francès NM (Llengua B) 6,50 5,02
Sistemes ambientals i societats NM 5,20 4,16
Història NS 5,67 4,26
Filosofia NS 4,92 4,94
Filosofia NM 5,38 5,38
Biologia NS 6,25 4,35
Química NM 6,29 3,99
Física NS 6,54 4,66
Física NM 5,57 4,06
Estudis matemàtics NM 6,00 4,22
Matemàtiques NS en anglès 6,15 4,75
Matemàtiques NM en anglès 5,90 4,26

Aquelles marcades amb NS són matèries impartides a Nivell Superior, i aquelles marcades amb NM, a Nivell Mitjà.

Proves d’Accés a la Universitat (PAU) 2018

El 100% dels alumnes d’Aula presentats han aprovat les PAU.  A Catalunya s’han presentat a les PAU 28.782 estudiants, dels quals 520 han obtingut una qualificació igual o superior a 9 punts a la fase general. Entre ells, 10 alumnes són de la promoció Àneu d’Aula Escola Europea i obtenen la Distinció de les PAU.

5 alumnes d’Aula han estat guardonats amb el Premi Extraordinari de Batxillerat de Catalunya que atorga la Generalitat.

Mitjana Expedient de Batxillerat Mitjana PAU
AULA 8,49 8,48
Centres de Catalunya 7,37 6,62

PAU 2018 Mitjana dels alumnes d’Aula Mitjana dels alumnes de Catalunya
FASE GENERAL
Llengua catalana 7,63 6,63
Llengua castellana 7,97 6,46
Història 8,80 6,46
Llengua anglesa 9,12 7,41
FASE ESPECÍFICA
Matemàtiques 9,22 6,32
Matemàtiques Ciències Socials 7,45 5,84
Física 9,02 7,09
Química 9,22 6,52
Economia d’empresa 6,00 5,87
Dibuix tècnic 7,92 5,71
Bilogia 9,00 6,31
Filosofia 6,00 6,64
Història de l’art 8,00 6,15
Llatí 9,33 6,56

Premis extraordinaris de Batxillerat

Aquells alumnes amb una nota de batxillerat a partir de 8,75 punts es poden presentar als Premis Extraordinaris de Batxillerat que convoca La Generalitat. De la promoció Àneu es van presentar 10 alumnes a les proves (dels 17 que podien presentar-se), i 5 d’ells han aconseguit la distinció.

La Generalitat atorga un màxim de 44 premis.

Contact

Av. Mare de Déu de Lorda, 34
Barcelona 08034 T 93 203 03 54