Informació corporativa

La Fundació Aula Escola Europea té caràcter cultural i docent, i està subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya.

La Fundació exerceix les seves funcions majoritàriament a Catalunya i pot actuar a la resta de territori de l’Estat espanyol així com a escala internacional. L’actuació de la Fundació queda circumscrita a la comunitat Aula, així com a qualsevol entitat o persona que compleixi amb les finalitats fundacionals.

La finalitat de la Fundació és fonamentalment dels següents tipus:

  • El desenvolupament, la gestió i la direcció de la seva escola, així com la promoció i desenvolupament de tot tipus d’activitats docents, en totes les seves branques i aspectes, incloent en particular, però sense caràcter limitatiu, tot tipus d’activitats extraescolars com activitats d’esport, culturals o artístiques, així com la gestió i la prestació de serveis annexes a aquestes activitats, com servei de menjador o de transport. La Fundació podrà crear les institucions i centres que consideri adequats per la consecució de les seves finalitats.
  • El foment de la recerca pedagògica, proposant i finançant projectes experimentals propis o col·laborant en que puguin ésser empresos per altres institucions o persones, sobretot en els camps de la renovació de l’ensenyament i del millorament de la seva qualitat i també proporcionant els equipaments corresponents.
  • La definició i implementació de mesures de caràcter sòcio-pedagògic que facilitin l’accés i la permanència d’alumnes amb condicions prometedores de capacitat i de caràcter, a escoles d’alt rendiment, ja sigui suplint aportacions d’entrada a les famílies, ja sigui mitjançant la dotació de les oportunes beques.
  • Vetllar per la continuïtat i la qualitat de la pedagogia pròpia de la seva escola Aula, sense ignorar la necessitat de renovació requerida per la contínua millora de tot procés acadèmic, però mantenint les orientacions essencials i els valors pedagògics fundacionals instituïts pel seu fundador Pere Ribera.
  • I en general, qualsevol altra ajuda a tota mena d’accions a favor d’una millor formació, que complementin i enriqueixin les activitats pròpies de l’escola.

Aquestes finalitats, la Fundació es proposa realitzar-les primordialment per mitjà de l’escola Aula col·laborant amb d’altres centres o institucions que puguin respondre a la mateixa inspiració.

Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d’acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions.

Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s’han de dur a terme segons les normes que les regulen específicament, mitjançant l’obtenció, si escau, dels permisos o llicències pertinents.

La Fundació Aula Escola Europea consta inscrita amb el número 74, al Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya.

Estatuts

Descàrrega dels estatuts (PDF)

Contacte

Av. Mare de Déu de Lorda, 34
Barcelona 08034 T 93 203 03 54