Junta general ordinaria d’accionistes

CONVOCATÒRIA

JUNTA GENERAL ORDINÀRIA D’ACCIONISTES D’AULA, ESCUELA EUROPEA S.A.

L’Administrador únic de la Societat convoca als accionistes a la Junta General Extraordinària d’accionistes d’Aula, Escuela Europea, S.A., que se celebrarà al domicili social, Avinguda Mare de Déu de Lorda, 34-36, a Barcelona, el 16 de maig a les 18:30 h. en única convocatòria, amb el següent:

ORDEN DEL DÍA

1r Renovació del càrrec d’Administrador Únic de la Societat.

2n Delegació de facultats a favor de l’administrador únic, a través del seu representant persona física, per a l’elevació a públic dels acords socials adoptats.

A partir de la data de publicació d’aquesta convocatòria i en compliment d’allò previst per la llei de Societats de Capital, els accionistes poden examinar en el domicili social de la companyia, així com sol·licitar l’entrega o tramesa de forma immediata i gratuïta, dels documents que han de ser sotmesos a l’aprovació de la Junta.

Igualment es recorda als accionistes el dret que els assisteix d’aclariment i informació previst a l’article 197 de la llei de Societats de Capital.

Els accionistes que no assisteixen a aquesta Junta General d’Accionistes poden fer-se representar per una altra persona, complint els requisits exigits pels Estatus i la Llei.

Barcelona, 5 d’abril de 2022

L’Administrador Únic, Fundació Aula Escola Europea

Representant persona física, D. José Manuel Lara García

Contacte

Av. Mare de Déu de Lorda, 34
Barcelona 08034 T 93 203 03 54