Junta general ordinaria d’accionistes

CONVOCATÒRIA

JUNTA GENERAL ORDINÀRIA D’ACCIONISTES D’AULA, ESCUELA EUROPEA S.A.

L’Administrador únic de la Societat convoca als accionistes a la Junta General
Ordinària d’accionistes d’Aula, Escuela Europea, S.A., que se celebrarà al domicili
social, Avinguda Mare de Déu de Lorda, 34-36, a Barcelona, el 26 de febrer de 2024
a les 18:00 h. en única convocatòria, amb el següent:

ORDEN DEL DÍA

1r Examen i aprovació, si s’escau, dels Comptes Anuals abreujats (Balanç,
Compte de pèrdues i guanys i Memòria), corresponents a l’exercici tancat al
31 d’agost del 2023, la proposta de l’aplicació del resultat i la gestió de
l’Administrador Únic.

2n Nomenament d’Auditor de Comptes.

3r Precs i preguntes.

4t Delegació de facultats a favor de l’administrador únic, a través del seu representant persona física, per a l’elevació a públic dels acords socials adoptats.

A partir de la data de publicació d’aquesta convocatòria i en compliment d’allò
previst per la llei de Societats de Capital, els accionistes poden examinar en el
domicili social de la companyia, així com sol·licitar l’entrega o tramesa de forma
immediata i gratuïta, dels documents que han de ser sotmesos a l’aprovació de la
Junta: Text íntegre dels Comptes Anuals abreujats (Balanç, Compte de pèrdues i
guanys i Memòria).
Igualment es recorda als accionistes el dret que els assisteix d’aclariment i
informació previst a l’article 197 de la llei de Societats de Capital.
Els accionistes que no assisteixen a aquesta Junta General d’Accionistes poden fer-
se representar per una altra persona, complint els requisits exigits pels Estatus i la
Llei.

Barcelona, 19 de gener de 2024

L’Administrador Únic, Fundació Aula Escola Europea

Representant persona física, D. José Manuel Lara García

Contacte

Av. Mare de Déu de Lorda, 34
Barcelona 08034 T 93 203 03 54