Plurilingüisme

Els alumnes aprenen el català, el castellà, el francès i l’anglès tenint contacte diari amb les quatre llengües de manera progressiva

Volem donar als alumnes les suficients habilitats per poder expressar-se lliurement en qualsevol de les quatre llengües vehiculars de l’escola. Creiem que el plurilingüisme els donarà la llibertat d’escollir en un món cada cop més global.

Des de parvulari l’alumne comença a treballar progressivament les llengües integrant-les en el seu dia a dia de manera natural.


A primària es comencen a treballar més exhaustivament les llengües estrangeres interrelacionant-les i treballant-les en paral·lel, desenvolupant així una competència més completa.

Durant la secundària, aquest model plurilingüe es completa amb el desenvolupament d’un programa d’estudi d’obres de la literatura universal, que esdevé una autèntica porta d’entrada als valors de les diverses cultures literàries.

També es fan servir les llengües com a eines d’aprenentatge en determinades matèries.

Al final de la secundària els alumnes poden presentar-se als exàmens oficials de l’Institut Francès (Delf B2 o superior) i del British Council (First Certificate de Cambridge o superior).

Al batxillerat hi ha matèries en català, castellà i anglès. Com a llengua estrangera els alumnes poden escollir francès o anglès.

Els alumnes amb motivació i ganes d’aprendre es poden incorporar en qualsevol moment de la trajectòria escolar. Podem ajudar a establir plans personalitzats en l’àmbit de les llengües en cas que sigui necessari.

Contacte

Av. Mare de Déu de Lorda, 34
Barcelona 08034 T 93 203 03 54